_LANG_32 : ยุโรป / 22-03-2009 Views: 3,440

เบลเยี่ยมเมืองหลวง กรุงบรัสเซลส์
ภาษา ภาษาราชการมี 3 ภาษา ฝรั่งเศส เฟลมมิช เยอรมัน
ชุมชนเบลเยี่ยม แบ่งออกเป็น 3 ชุมชนตามภาษาที่ใช้
- Flemish หรือ Flanders (ใช้ภาษาเฟลมมิช)
- Francophone หรือ Wallons (ใช้ภาษาฝรั่งเศส)
- Brussels (ใช้ภาษาฝรั่งเศสและภาษาเฟลมมิช)
- German (ที่จังหวัด Eupen)
การปกครอง สหพันธรัฐ มีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ
พระราชาธิบดี King Albert ที่ 2
นายกรัฐมนตรี นาย Guy Verhofstadt
สกุลเงิน ยูโร(อัตราแลกเปลี่ยน 1 ยูโรเท่ากับ 50 บาท)
พื้นที่ 30,528 ตร.กม.
ประชากร 10 ล้านคน
ลักษณะภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบ ยกเว้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศ ซึ่งเป็นป่าเขาเรียกว่า Ardennes
เวลา ฤดูร้อน ช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
ฤดูหนาว ช้ากว่าประเทศไทย 6 ชั่วโมง
ภูมิอากาศ สภาพภูมิอากาศของเบลเยี่ยมเป็นลักษณะเหมือนกับยุโรปทางตอนเหนือ ประกอบด้วย 4 ฤดู
ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
ฤดูใบไม้ร่วง เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน
ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนธันวาคม
ฤดูใบไม้ผลิ เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม
อุณหภูมิโดยเฉลี่ยตลอดทั้งปีประมาณ 5-30 องศาเซลเซียส ส่วนทางตอนใต้ของประเทศ อุณหภูมิโดยเฉลี่ยประมาณ 30-39 องศาเซลเซียส มีฝนตกเกือบตลอดทั้งปี

เมืองสำคัญ
เบลเยี่ยมถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางขององค์การระหว่างประะเทศ และศูนย์กลางการประชุม รวมทั้งเป็นศูนย์กลางด้านวัฒนธรรม ประกอบด้วยคนหลายเชื้อชาติ

กรุงบรัสเซลส์ ประกอบด้วย 19 เขต เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุด รวมทั้งเป็นที่ตั้งขององค์การระหว่างประเทศ อาทิ ประชาคมยุโรป องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติคเหนือ (นาโต) เป็นต้น มีประชากรประมาณ 1 ล้านคน
- เป็นเมืองที่ใช้สองภาษา (bilingual) แต่ในทางปฏิบัติ ภาษาฝรั่งเศสมักจะถูกใช้เป็นภาษาหลัก
- เมืองสำคัญอื่นได้แก่ Antwerpen Liege และ Gent

การคมนาคม
เบลเยี่ยมเป็นจุดศูนย์กลางของยุโรป มีเส้นทางติดต่อกับประเทศใหญ่ ๆ หลายประเทศ เส้นทางรถไฟ Eurostar ซึ่งสามารถเดินทางไปสหราชอาณาจักรได้อย่างรวดเร็วภายใน 2 ชั่วโมงครึ่ง ไปยังประเทศฝรั่งเศสโดยรถไฟ TGV 1 ชั่วโมง 20 นาที และรถไฟ Thalys ความเร็วสูงไปยังเมืองต่าง ๆ ในประเทศฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์ และเยอรมนี

การเข้าเมือง
คนไทยผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาต้องติดต่อขอรับตรวจลงตรา (วีซ่า) จากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมประจำประเทศไทยก่อน สำหรับหนังสือเดินทางราชการและหนังสือเดินทางทูตซึ่งเดินทางไปราชการชั่วคราวไม่ต้องขอรับการตรวจลงตรา แต่สามารถอยู่ในเบลเยี่ยมได้เพียงไม่เกิน 90 วัน แต่ถ้าต้องการไปเยือนประเทศอื่นในกลุ่ม Schengen ต้องขอรับการตรวจลงตราประเภท Schengen Visa จากสถานเอกอัครราชทูตเบลเยี่ยมด้วย

เบลเยี่ยมเป็น 1 ใน 10 ประเทศยุโรปที่ได้ลงนามในความตกลง Schengen (เนเธอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี ลักเซมเบิร์ก อิตาลี สเปน โปรตุเกส ออสเตรีย และกรีซ) ซึ่งผู้ที่ได้รับการตรวจลงตราจากประเทศใดประเทศหนึ่งใน 10 ประเทศนี้สามารถเดินทางต่อไปประเทศอื่น ๆ อีก 9 ประเทศได้โดยไม่จำเป็นต้องขอรับการตรวจลงตราจากประเทศที่เหลือ แต่หากขอรับการตรวจลงตราจากประเทศใดก็ต้องเดินทางเข้าประเทศนั้น เป็นจุดแรก (First port of entry)

หน่วยราชการไทย

สำนักงานพาณิชย์ไทยในต่างประเทศ (Office of Commercial Affairs)
Avenue Franklin D.Roosevelt 188,1050 Brussels.
โทรศัพท์ (322) 673-0060, 674-7310
โทรสาร (322) 673-4425, 674-7319

สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (Office of Agricultural Affairs)
Avenue Franklin D. Roosevelt 184,1050 Brussels
โทรศัพท์ (322) 660-6069, 672-7207 โทรสาร (322) 672-6437

สำนักงานที่ปรึกษาศุลกากร (Office of the Customs Counsellor)
89 Derve du Rembucher, 1170 Brussels
โทรศัพท์ (322) 660-5853, 660-5759 โทรสาร (322) 675-2649

สำนักงานที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Office of Science and Technology)
Boulevard du Souverain 412,1150 Brussels
โทรศัพท์ (322) 675-0797 โทรสาร (322) 662-0858

กงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมือง Antwerp
Frans Van Hombeechplein 10,Antwerpen(Berchem)
โทรศัพท์ (32-4) 95 22 99 00โทรสาร (32-3) 218-7294

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ณ เมือง Liege
Rue Cote d'Or 274 , 4000 Liege
โทรศัพท์ (04) 252-2163 โทรสาร (04) 252-2475

กงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ ประจำ Luxembourg
14,Rue Erasme,L-1468,Luxembourg
โทรศัพท์ (352) 407 878 โทรสาร (352) 407 804

สำนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
Avenue de la Toison d' Or 21, 1050 Brussels
โทรศัพท์ (02) 502-4744 โทรสาร (02) 502-6947

สมาคมมิตรภาพไทย-เฟลมมิช
Galaestraat 15,8680 Koekelare,Belgium
โทรศัพท์ (051) 582767 โทรสาร (051) 583078

วัดไทยธรรมมาราม เบลเยี่ยม (Wat Thai Dhammarrm)
71 Chaussee de Louvain 1410 Waterloo Belgium
โทรศัพท์ (32-2) 385 2855 โทรสาร (32-2) 385 2856

วัดพุทธเสรี (Wat Buddhaseree)
14 laagland, 2200 Herentls, Belgium
โทรศัพท์ (014) 237 161 โทรสาร (03) 644-2550

วัดพุทธแอนด์เวิร์ป (Wat Buddha Antwerp) 1A,Krommelei,2110 Wijnegem Antwerpen

โทรศัพท์ (32-3) 326-4577

วัดธัมมปทีป เมืองแมเคเลน เบลเยี่ยม (Wat Dhammapateep) Kouterdreef,37,B-2800 Mechelen,Belgium โทรศัพท์/โทรสาร (32-1) 529-0099

สมาคมร้านอาหารไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์ก
1120 Chausee de Waterloo 1180 Brussels

โทรศัพท์ (02) 374-4962 โทรสาร (02) 375-4468

มีร้านอาหารไทยในเบลเยี่ยมและลักเซมเบิร์กประมาณ 40 ร้าน นอกจากนี้ยังมีซุปเปอร์มาเก็ตไทยในเมืองใหญ่ ๆ และซุปเปอร์มาเก็ตจีน ซึ่งสามารถหาซื้อผักสด ผลไม้ เครื่องปรุงอาหาร ของชำและของใช้ไทย ๆ จากร้านค้าดังกล่าวได้ ขอทราบรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่สมาคมฯ

ปัญหาที่คนไทยมักประสบเมื่อเดินทางออกนอกราชอาณาจักร

ข้อมูลทั่วไป

ปัญหาทางด้านภาษา
การปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ
ไม่ประสงค์จะติดต่อประสานงานกับสถานทูตฯโดยไม่จำเป็น
ไม่มีเอกสารสำคัญประจำตัวหรือหากมีก็หมดอายุใช้การไม่ได้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง และไม่ได้ให้หมายเลขโทรศัพท์ไว้กับสถานทูตฯ เพื่อติดต่อได้ในยามจำเป็น


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศเบลเยี่ยม
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
2 Square du Val de la Cambre, 1050 Brussels,
โทรศัพท์ (322) 640 68 10 โทรสาร (322) 648 30 66
E-mail : thaibxl@thaiembassy.be
เวลาทำการ
ระหว่าง 09.30 - 12.30 น. และ 14.00 - 17.00 น.
ฝ่ายกงสุล
ระหว่าง 10.00 - 12.00 น. และ 14.00 - 15.00 น.
ยกเว้นวันหยุดราชการ และวันเสาร์ - อาทิตย์

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Qatar Airways เปิดตัว โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา Student Club    มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ  ...
ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ เพื่อให้การเดินทางของท่านปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค สายการบินโอมานแอร์ขอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางด้วยโอมานแอร์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ...
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service ...
ใครถูกกว่าดีกว่าเป็นยังไง ? สำหรับเส้นทาง Amsterdam (AMS) มาดูกันเลยค่ะ สำหรับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารพี่น้องชาวไทยที่ไปยุโรป ...
11,925 บาท รวมภาษี แล้วบิน 5 ดาวไปกับ Cathay Pacific มุ่งสู่โตเกียว โดยเปลียนเครื่องที่ สนามบินฮ่องกงอันทันสมัย ราคานี้ดีไปอีก ...visa