_LANG_32 : ASIA / 22-03-2009 Views: 3,281

ฟิลิปปินส์ข้อมูลเบื้องต้น :

ที่ตั้ง ฟิลิปปินส์เป็นประเทศหมู่เกาะ จำนวนทั้งสิ้น 7,107 เกาะ
เมืองหลวง กรุงมะนิลา
ประชากร 85.5 ล้านคน
ศาสนา ส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิค
ภาษา ใช้ภาษาตากาล็อกและภาษาอังกฤษ

การปกครอง
ฟิลิปปินส์เคยเป็นอาณานิคมของสเปน และสหรัฐฯ ปัจจุบันฟิลิปปินส์มีการปกครองแบบสาธารณรัฐ มีประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหารประธานาธิบดีคนปัจจุบัน คือนางกลอเรีย มาคาปากัล อาร์โรโย

แรงงาน
ฟิลิปปินส์มิใช่ตลาดแรงงานไทย หากถูกชักชวนให้เดินทางไปฟิลิปปินส์เพื่อการไปทำงานที่ใช้แรงงาน หรือเพื่อเป็นทางผ่านไปทำงานประเทศที่ 3 ก็ควรจะสันนิษฐานไว้ก่อนว่ากำลังจะถูกหลอกลวง ควรตรวจสอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงแรงงานฯ หรือกระทรวงต่างประเทศก่อน

นักเรียน
ประเทศฟิลิปปินส์ยังคงเป็นแหล่งทางเลือกหนึ่งของนักเรียน นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาเล่าเรียน ถึงแม้ว่าจะมีจำนวนลดน้อยลงเมื่อเปรียบเทียบกับในยุคเมื่อ 20 ปีมาแล้ว เนื่องจากประเทศฟิลิปปินส์สามารถให้โอกาสทางการศึกษาทดแทนประเทศที่พูดภาษาอังกฤษอื่น ๆ ซึ่งมีค่าเล่าเรียนสูงขึ้นเรื่อยๆ

ข้อแนะนำ

เนื่องจากสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในฟิลิปปินส์ได้ถูกยุบเลิกไปแล้ว ดังนั้น ผู้ที่ไปเล่าเรียนในฟิลิปปินส์จำเป็นต้องช่วยเหลือตัวเองในทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่การสมัครเข้าเรียน การขอการตรวจลงตรา (วีซ่า) และการเดินทาง เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่จะมีเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลนักศึกษาชาวต่างประเทศเป็นพิเศษ
การติดต่อขอข้อมูล ควรติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย การสมัครเข้าเรียน หากกระทำผ่านระบบนายหน้าควรต้องใช้ความระมัดระวัง รวมทั้งควรตรวจสอบกับสำนักงาน กพ. เรื่องการรับรองสถานศึกษาด้วย
ระบบการตรวจลงตรา (วีซ่า) ก็มีความสำคัญที่จะต้องทำความเข้าใจ เช่น วีซ่าท่องเที่ยวไม่สามารถเรียนหนังสือได้ จะต้องขอวีซ่าให้ถูกประเภท การต่อวีซ่า การขอวีซ่าขาออกสำหรับการกลับมาเยี่ยมบ้าน รวมทั้งค่าธรรมเนียมวีซ่า ซึ่งปัจจุบันมีอัตราที่เพิ่มขึ้นมาก สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องสอบถามจากหน่วยงานของฟิลิปปินส์ เช่น สถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย เป็นต้น
ข้อควรคำนึง คือสภาพแวดล้อมอาจไม่สะดวกเท่าประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปรับตัว รวมทั้งระบบการสอนของฟิลิปปินส์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับปริญญาตรีจะมีการสอนเป็นภาษาพื้นเมือง (ตากาล็อก) มากขึ้น อาจทำความลำบากใจให้นักเรียนไทยได้
นักธุรกิจ
ปัจจุบันมีบริษัทธุรกิจของไทยเข้าไปดำเนินงานและลงทุนในฟิลิปปินส์หลายบริษัท อาทิ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย รวมทั้งมีนักธุรกิจของไทยเข้าไปประกอบอาชีพในบริษัทข้ามชาติต่าง ๆ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งแม้ว่าในฟิลิปปินส์จะยังไม่มีการก่อตั้งสมาคมนักธุรกิจไทย แต่ก็สามารถรวมตัว และให้ความช่วยเหลือแก่นักธุรกิจที่เพิ่งเข้าไปตั้งหลักแหล่งใหม่ได้ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ จะเป็นตัวกลางที่จะประสานให้มีการติดต่อพบปะหารือกัน

ข้อแนะนำ

การเข้าไปประกอบธุรกิจในฟิลิปปินส์ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การลงทุนร่วมกับฝ่ายฟิลิปปินส์ จำเป็นต้องมีการศึกษาข้อมูลให้ละเอียด โดยเฉพาะในด้านกฎหมาย การจดทะเบียนภาษี และปัญหาทางด้านแรงงาน เป็นต้น
การตรวจลงตรา การต่ออายุการตรวจลงตรา ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตลอดจนทำใบขออนุญาตทำงาน เป็นสิ่งที่ต้องมีการตระเตรียม โดยสามารถมอบหมาย หรือต้องให้สำนักงานกฎหมายของท้องถิ่นดำเนินการให้ได้
ฟิลิปปินส์มีสภาพสังคมวัฒนธรรมที่คล้ายกับไทย ดังนั้นน่าที่จะปรับตัวให้เข้ากับสังคมและชีวิตความเป็นอยู่ได้ง่าย


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศฟิลิปปินส์
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น กงสุลกิตติมศักดิ ์ ณ เมืองเซบู
Mr.Roy Chiongbian
Honorary Consul to Cebu
Royal Thai Consulate in Cebu C/o Eastern Shipping Lines
Concer Magallanes and
M.J. Cuenco Streets, Cebu
P.O. Box 561 Cebu
โทรศัพท์ (63-32) 70261, 93270
โทรสาร (63-32) 93013

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา
(Royal Thai Embassy)
107 Rada/Thailand Street
Legaspi Village, Maktati city
โทรศัพท์ (63-2) 815-4219-20, 816-0696-97
โทรสาร (63-2) 815-4221

E-mail : rtemml@pldtdsl.net

Postal address:P.O.Box 1228,
Makati Central Post Office Makati 1252


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

 


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
Qatar Airways เปิดตัว โปรแกรมสำหรับ นักศึกษา Student Club    มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักศึกษาเดินทางไปศึกษาต่อ  ...
ประกาศข้อกำหนดใหม่สำหรับผู้โดยสารที่บินด้วยสายการบินโอมานแอร์ เพื่อให้การเดินทางของท่านปลอดภัยปราศจากเชื้อโรค สายการบินโอมานแอร์ขอให้ท่านผู้โดยสารที่เดินทางด้วยโอมานแอร์ปฏิบัติดังต่อไปนี้ ...
ถูกกว่าไปญี่ปุ่น เวลาสวย เวียดนามแอร์ไลน์ บินพร้อมน้ำหนัก 23 กก. จ่ายแพงกว่าทำไม ? พร้อมบริการแบบ Full Service ...
ใครถูกกว่าดีกว่าเป็นยังไง ? สำหรับเส้นทาง Amsterdam (AMS) มาดูกันเลยค่ะ สำหรับเส้นทางนี้ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับผู้โดยสารพี่น้องชาวไทยที่ไปยุโรป ...
11,925 บาท รวมภาษี แล้วบิน 5 ดาวไปกับ Cathay Pacific มุ่งสู่โตเกียว โดยเปลียนเครื่องที่ สนามบินฮ่องกงอันทันสมัย ราคานี้ดีไปอีก ...visa