หมวด : AMERICA / 22-03-2009 Views: 5,011

สหรัฐอเมริกาวอชิงตัน | ชิคาโก | นิวยอร์ค | ลอสแองเจลลิส
ข้อมูลเบื้องต้น : วอชิงตัน

การเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา

ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากบุคคลแปลกหน้าและหากเป็นคนรู้จัก ก็ควรจะเปิดดูสิ่งของที่ฝากส่งมาว่าไม่ใช่สิ่งเสพติดและสิ่งของผิดกฎหมาย
หากมีคนไม่รู้จักท่านมาก่อนหรือรู้จักโดยบังเอิญ ขอให้พาหรือดูแลคนไทยหรือคนต่างชาติเดินทางเข้าสหรัฐฯ ขอให้ปฏิเสธ เนื่องจากผู้นั้นอาจถือเอกสารเดินทางปลอม และท่านจะต้องปฏิเสธกับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสหรัฐฯ ว่าไม่รู้จักแม้จะเป็นการพบกันโดยบังเอิญ หรือพูดคุยกันบนเครื่องบิน ทั้งนี้ มีหลายกรณีที่เจ้าหน้าที่สหรัฐฯ ได้จับคนไทยหรือเนรเทศกลับไทย โดยคิดว่าท่านอาจเป็นกลุ่มเดียวกับบุคคลลักลอบนำคนต่างชาติเข้าสหรัฐฯ
การนำของสด พืช ผัก ผลไม้ เครื่องแกง เครื่องปรุง อาหารสด แห้งของไทยเข้าสหรัฐฯ (รวมทั้งยารักษาโรค) จะมีวิธียุ่งยากมาก และอาจเสี่ยงต่อการที่ศุลกากรจะนำสิ่งของดังกล่าวไปทิ้งหรือทำลาย
ห้ามนำสารไวไฟ เช่น น้ำมันไฟแช็ก หรือแก๊สสำหรับไฟแช็ก หรือสารอันตรายอื่น ๆ ใส่กระเป๋าสัมภาระ
การสอบใบขับขี่ของสหรัฐฯ อาจใช้ใบขับขี่ของไทยมารับรองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ หรืออาจใช้ใบขับขี่สากลไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอทำใบขับขี่ ของแต่ละมลรัฐได้
การจะมาศึกษาต่อควรมี Transcript ปริญญาบัตร และเอกสารการศึกษาที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ และอาจรับรองเอกสารที่กระทรวงการต่างประเทศแล้ว (แต่ทั้งนี้แล้วแต่ข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยว่า จะต้องรับรองเอกสารดังกล่าวหรือไม่)
ตรวจประเภทของวีซ่าให้ถูกต้องและหนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
การพำนักอยู่ในสหรัฐฯ ควรเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายสหรัฐฯ อย่างเคร่งครัด
ท่านสามารถอ่านและฟังข่าวภาษาไทยได้ทุกวันจาก Website ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ http://www.thaiembdc.org/ ท่านสามารถ download แบบฟอร์มการขอต่ออายุหนังสือเดินทางการรับรองเอกสารนิติกรณ์ วีซ่า ฯลฯ ได้
ทั่วไป

สหรัฐฯ มีเขตเวลาหลายเขต ได้แก่ Atlantic Time, Eastern Time, Central Time, Mountain Time, Pacific Time, Alaska Time, Hawaii Time ท่านจะต้องตรวจสอบเวลาที่ห่างกับประเทศไทยให้ดี เพราะมีความจำเป็นสำหรับการติดต่อราชการและธุรกิจ
เหตุด่วนเหตุร้าย แจ้ง 911 สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ สถานที่และบุคคลต่าง ๆ 411, สอบถามหมายเลขโทรศัพท์ในมลรัฐหรือเมืองอื่น ๆ กดรหัส area code ของเมืองหรือมลรัฐที่ต้องการตามด้วยหมายเลข 555-1212
สหรัฐฯ ใช้ระบบไฟฟ้า 110 v. 60 Hz. เครื่องใช้ไฟฟ้าจึงควรซื้อในสหรัฐอเมริกา
Royal Thai Consulate-General, New York :
351 East 52nd St., New York, NY 10022
โทรศัพท์ (212) 754-2536-8 โทรสาร (212) 754-1907
E-mail : thainycg@aol.com มีเขตอาณาดูแล 10 มลรัฐ
Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont และ Connecticut

Royal Thai Consulate-General, Chicago :
700 North Rush St., Chicago, IL 60611-2504
โทรศัพท์ (312) 664-3129 โทรสาร (312) 664-3230
E-mail : thaichicago@aol.com มีเขตอาณาดูแล 12 มลรัฐ
Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota และ Wisconsin

Royal Thai Consulate-General, Los Angeles :
11 North Larchmont Blvd., Los Angeles, CA 90004
โทรศัพท์ (323) 962-9574-77 โทรสาร (323) 962-2128
E-mail : thai-la@mindspring.com
Website : http://www.thai-la.net/ มีเขตอาณาดูแล 8 มลรัฐ
Alaska, Arizona, California, Idaho, Nevada, Oregon, Utah และ Washington

สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐอเมริกา
1906 23rd St., N.W., Washington, D.c., 20008
โทรศัพท์ (202) 667-9111-2 โทรสาร (202) 265-7239
E-mail : oea@thai-edu.in-us.org
Website : http://www.thai-edu-in-us.org/

Tourism Authority of Thailand, Los Angeles :
โทรศัพท์ (323) 461-9814

Thai Airways International, Washington, D.C. :
โทรศัพท์ (202) 624-8420


นอกจากนี้ยังมีสถานกงสุลกิตติมศักดิ์อีก 15 แห่ง คือ

Alabama : Tel. (344) 269-2518
Colorado : Tel. (303) 892-0118
Dominican Republic : Tel. (809) 541-7445
Florida : Tel. (305) 445-7577
Georgia : Tel. (770) 988-3304
Hawaii : Tel. (808) 845-7332
Louisiana : Tel. (504) 522-3400
Massachusetts : Tel. (617) 350-6200
Missouri : Tel. (913) 385-5555
Oklahoma : Tel. (918) 357-2886
Oregon : Tel. (503) 221-0090
Puerto Rico : Tel. (787) 751-0151
Dallas Texas : Tel. (214) 740-1498
El Paso, Texas : Tel. (915) 533-5757


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น Royal Thai Embassy, Washington, D.C. :
1024 Wisconsin Ave., N.W., Washington, D.C. 20007
โทรศัพท์ (202) 944-3600 โทรสาร (202) 944-3611
E-mail : thai.wsn@thaiembdc.org
Website : http://www.thaiembdc.org/
มีเขตอาณาดูแล 20 มลรัฐ ได้แก่
Alabama, Arkansas, Colorado, Delaware, Florida, Georgia, Hawaii, Louisiana, Maryland, Mississippi, Montana, New Mexico, North Carolina, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia และ Wyoming นอกจากนี้ยังดูแล Washington D.C., Puerto Rico, Dominican Republic และ Jamaica


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 981 7171 โทรสาร 575 1038

ประเทศสหรัฐอเมริกา : ชิคาโก

วอชิงตัน | ชิคาโก | นิวยอร์ค | ลอสแองเจลลิส
ข้อมูลเบื้องต้น : ชิงคาโก

ข้อมูลทั่วไป
นครชิคาโกเป็นนครใหญ่อันดับสามของสหรัฐอเมริการองจากลอสแอนเจลิส และนิวยอร์ก เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การเงิน และอุตสาหกรรมที่สำคัญที่สุดของสหรัฐอเมริกา นครชิคาโกเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมสมัยใหม่

ที่ตั้ง ตอนเหนือของมลรัฐอิลลินอยส์
พื้นที่ 228.5 ตารางไมล์
ภูมิอากาศ นครชิคาโกได้รับสมญานามว่า "Windy City" เนื่องจากมีกระแสลมพัดแรงตลอดปี ภูมิอากาศจะผันผวน แต่ไม่เคยปรากฏภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว หรือพายุเฮอร์ริเคน
ประชากร ประมาณ 5 ล้านคน (1999)
การปกครอง นายกเทศมนตรี และ City Council เป็นผู้รับผิดชอบดูแลกิจการและปัญหาต่าง ๆ ในนครชิคาโก

ธุรกิจ
นครชิคาโกเป็นหนึ่งในผู้นำทางตลาดซื้อขายหลักทรัพย์ เงินตรา เป็นตลาดของสินค้าโภคภัณฑ์ที่ซื้อขายล่วงหน้า เป็นสำนักงานใหญ่ของธุรกิจขนาดใหญ่ อาทิ Amoco Corporation, Motorola, McDonald's Corporation Ameritech, Sears Robuck and Company, Sara Lee Corporation ฯลฯ และเป็นศูนย์กลางการเงินที่ใหญ่ที่สุด ธนาคารที่ใหญ่ที่สุด 4 อันดับแรกของนครชิคาโก ได้แก่ First National Bank of Chicago, Northorn Trust Company, La Salle National Bank และ Harris Trust and Saving Bank

การคมนาคม
นครชิคาโกเป็นหนึ่งศูนย์กลางคมนาคมทั้งทางรถยนต์ ทางอากาศ และทางรถไฟ สนามบิน O'Hare เป็นสนามบินที่ใหญ่ที่สุด มีผู้โดยสารเดินทางผ่านมากกว่า 67 ล้านคนต่อปี และมีเที่ยวบินรวมทั้งปีกว่า 9 แสนเที่ยวบิน

การศึกษา
มีโรงเรียนในนครชิคาโกจำนวนกว่า 750 โรงเรียน มีนักเรียน 425,000 คน มหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงได้แก่ University of Illinois at Chicago, Northeastern Illinois University, University of Chicago, Northwestern University, Illinois Institute of Technology, The School of the Art Institute of Chicago และ Depaul University

การสาธารณสุข
นครชิคาโกมีโรงพยาบาลกว่า 95 โรง ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Cook County Hospital, Northwestern Memorial Hospital, St.Joseph Medical Center ฯลฯ

สถานที่ที่น่าสนใจ
นครชิคาโกเป็นเมืองที่มีตึกสูงระฟ้าจำนวนมาก ที่สำคัญ ได้แก่ ตึก Sear ตึก John Hancock และตึก Amoco ฯลฯ มีแหล่งช้อปปิ้งที่สำคัญบนถนน Michigan Avenue (Magnificent Miles) ซึ่งมีห้างสรรพสินค้าชั้นนำต่าง ๆ ได้แก่ Bloomingdale's, Sak Fifth Avenue, Nieman Marcus, Marshall Field's ฯลฯ มีพิพิธภัณฑ์ จำนวน 46 แห่ง ที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Museum of Science and Industry, Art Institute of Chicago, Field Museum ฯลฯ มีโรงละครกว่า 150 โรง ร้านอาหารนานาชาติกว่า 7,000 ร้าน (ในจำนวนนี้มีร้านอาหารไทยกว่า 200 ร้าน) มีห้องสมุดที่ใหญ่ที่สุดชื่อ Harold Washington Library

ข้อพึงระวัง

อย่านำผัก ผลไม้สด และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เข้าไปในสหรัฐฯ
การลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศเป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก
การให้ความช่วยเหลือ หรือการรับฝาก และนำพาบุคคลอื่นเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคิดว่าเป็นการช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรม เนื่องจากบุคคลนั้นไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ อาจเป็นผลร้ายต่อตนเอง กล่าวคือ ในบางกรณี การช่วยเหลือดังกล่าวอาจถูกมองว่าเป็นการช่วยเหลือหรือลักลอบนำคนต่างด้าวเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ซึ่งถ้าถูกจับได้ บุคคลผู้ช่วยเหลือจะมีความผิดและมีโทษจำคุก (1-3 ปี) ด้วย ส่วนผู้ที่ได้รับการช่วยเหลืออาจขอลี้ภัยอยู่ในประเทศสหรัฐฯ ได้
โดยที่นครชิคาโกเป็นเมืองใหญ่ ผู้เดินทางมาใหม่ควรจะต้องระมัดระวังเรื่องความปลอดภัยส่วนตัวและทรัพย์สินเหมือนเช่นเมืองใหญ่อื่น ๆ ทั่วไป
นครชิคาโก เป็นหนึ่งในด้านต่าง ๆ ดังนี้

ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่ง ทางบก เรือ อากาศ
การผลิตลูกกวาด ขนมคุ๊กกี้ ไส้กรอก และเนื้อสัตว์
ศูนย์กลางการจัดงานประชุมและการแสดงสินค้า
ธุรกิจส่งของทางไปรษณีย์
อุตสาหกรรมการผลิตเฟอร์นิเจอร์ ที่นอน หมึกพิมพ์
อุตสาหกรรมทีวีและวิทยุ
เครื่องมือสื่อสารทางโทรศัพท์
มีโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดคือ Conrad Hilton
มีอาคารสำนักงานที่ใหญ่ที่สุด คือ The Merchandise Mart
มีศูนย์จัดนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุด คือ Mc Cormick Place
ชุมชนไทย
ในนครชิคาโกและรัฐใกล้เคียงมีคนไทยอาศัยอยู่ประมาณ 30,000 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพแพทย์ วิศวกร พยาบาล เจ้าของร้านอาหารไทย มีวัดไทย 8 วัด มีสมาคมและชมรมของคนไทยมากกว่า 10 แห่ง มีหน่วยราชการไทย 2 แห่ง ได้แก่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก (ตั้งแต่ พ.ศ. 2522) และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก (ตั้งแต่ พ.ศ. 2534)

มลรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ
สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโกมีขอบเขตรับผิดชอบจำนวน 12 มลรัฐ คือ Illinois, Indiana , Iowa, Kentucky, Kansas, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, South Dakota และ Wisconsin


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
(The Royal Thai Consulate-General)
700 North Rush Street Chicago, Illinois 60611
โทรศัพท์ (312) 664-3129 โทรสาร (312) 664-3230
E-mail : thaichicago@ameritech.net

Website: http://www.thaichicago.net

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครชิคาโก
โทรศัพท์ (312) 467-0044 โทรสาร (312) 467-1690
E-mail : ttcc@thaitradechicago.com


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศสหรัฐอเมริกา : นิวยอร์ค


วอชิงตัน | ชิคาโก | นิวยอร์ค | ลอสแองเจลลิส
ข้อมูลเบื้องต้น : นิวยอร์ค

นครนิวยอร์ก เป็นเมืองหนึ่งในรัฐนิวยอร์ก ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของสหรัฐฯ โดยประกอบด้วย 5 เขต (borough) คือ แมนฮัตตัน (Manhattan), บร็องซ์ (Bronx), ควีนส์ (Queens), บรู๊กลิน (Brooklyn) และสเตตันไอส์แลนด์ (Staten Island) มีเพียงแมนฮัตตันและสเตตันไอส์แลนด์เท่านั้นที่มีลักษณะเป็นเกาะ ล้อมรอบด้วยแม่น้ำซึ่งเรียกชื่อแตกต่างกัน ฝั่งตะวันออกเรียกว่า แม่น้ำอีสต์รีเวอร์ (East River) และเรียกว่าแม่น้ำฮัดสัน (Hudson River) ในฝั่งตะวันตก

สถานที่ท่องเที่ยว


นครนิวยอร์ก เป็นศูนย์กลางในทุกๆ ด้าน โดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ การค้าการลงทุน การเงิน ศิลปะบันเทิง และยังเป็นศูนย์กลางแฟชั่นและอัญมณีเครื่องประดับสำคัญแห่งหนึ่งขแงโลกอีกด้วย มีเกาะแมนฮัตตันอยู่ใจกลางมหานคร เป็นที่ตั้งของหน่วยงานสำคัญมากมาย เช่น องค์การสหประชาชาติ ตลาดหุ้นวอลสตรีท นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำคัญๆ ได้แก่ ตึกเอ็มไพร์สเตทซึ่งสูงที่สุด(88 ชั้น แต่สำหรับชมทิวทัศน์นครนิวยอร์กจะอยู่ที่ชั้นที่ 86) เทพีสันติภาพ (Lady Liberty) พิพิธภัณฑ์ Metropolitan Museum, Central Park และ Times Square ศูนย์รวมโรงละคอนบรอดเวย์ และบริเวณ Fifth Avenue ซึ่งเป็นย่านช็อปปิ้งเสื้อผ้า และสินค้าแฟชั่นที่มีชื่อเสียงระดับโลก ห้างสรรพสินค้าที่มีชื่อเสียง ได้แก่ Saks Fifth, Macy's และ Bloomingdale สำหรับ Century 21 จะเป็นห้างที่มีราคาย่อมเยาและเป็นที่นิยมแพร่หลายในหมู่นักท่องเที่ยวทั่วไป
การคมนาคม
สำหรับนครนิวยอร์ก การคมนาคมทางรถไฟใต้ดิน และรถประจำทางให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งสะดวกประหยัดและรวดเร็ว โดยสามารถหาซื้อบัตรโดยสาร (ใช้บริการได้ทั้งรถไฟฟ้าใต้ดิน และรถประจำทาง) ได้ที่สถานีรถไฟใต้ดินทุกแห่ง (มีทั้งซื้อได้ด้วยเงินสดจากเคาเตอร์ หรือใช้บัตรเครดิตที่เครื่องขายบัตรอัตโนมัติ) สามารถขอแผนที่รถไฟฯ ได้ที่เจ้าหน้าที่ฯในสถานีฯ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรืออาจหาซื้อได้ตามร้านขายของชำที่มีตรา MTA ( Metropolitan Tranportation Authority) ในราคา 2.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเที่ยว หากซื้อ ตั๋ววันก็ใช้ได้ไม่จำกัดเที่ยวใน 1 วัน และหากพำนักมากกว่า1 สัปดาห์ ก็ขอให้ซื้อบัตรโดยสารประเภท"ขึ้นไม่จำกัดเที่ยว" แต่จำกัดภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์เท่านั้น ในราคา 24 เหรียญสหรัฐฯ นอกจากนี้ ยังมีรถแท็กซี่มิเตอร์ (สีเหลือง) วิ่งรับ-ส่ง ผู้โดยสารตลอด 24 ชั่วโมง เช่นกัน แต่ไม่แนะนำให้ใช้ในชั่วโมงเร่งด่วน เพราะต้องใช้เวลารอนานมาก
สำหรับผู้ที่จะใช้บริการรถเช่าในนครนิวยอร์ก ทางการนิวยอร์กจะไม่อนุญาตให้ใช้ใบขับขี่รถยนต์ระหว่างประเทศ และจะอนุญาตเฉพาะใบขับขี่ที่ออกโดยรัฐนิวยอร์กเท่านั้น อย่างไรก็ดี สถานที่สำหรับจอดรถชั่วคราวมีน้อย และคิดค่าบริการจอดรถมีราคาสูงมาก
สำหรับผู้สัญจรทั่วไปในนครนิวยอร์ก ควรศึกษาระบบถนน และเส้นทางในแผนที่ก่อนออกเดินทาง สามารถขอแผนที่จากเคาเตอร์โรงแรมทั่วไป โดยมีหลักสังเกต ดังนี้
ถนนที่ตั้งอยู่ตามแนวขนานกับเกาะแมนฮัตตัน
เรียกว่า Avenue เริ่มตั้งแต่ฝั่งตะวันออก ได้แก่ York, 1st, 2nd, 3rd, Lexington, Park, Madison, 5th, 6th,( Avenue of America), 7th(Fashion), 8th, 9th, 10th,11th 12th ถนนที่ตัดขวางกับเกาะแมนฮัตตันจะเรียกว่า Street ซึ่งจะเริ่มจากทางใต้ของเกาะขึ้นไปทางเหนือของเกาะ โดยเรียงตัวเลขจากน้อยไปหามาก และถนนส่วนใหญ่จะใช้ระบบเดินรถทางเดียว สำหรับการแบ่งเขตบนเกาะแมนฮัตตันจะใช้ถนน 5th Avenue เป็นหลักในการแบ่งเขตตะวันออกและตะวันตก
อุปโภค-บริโภค
นครนิวยอร์กเป็นศูนย์รวมร้านอาหารนานาชาติมากมาย และมีร้านอาหารไทยมากกว่า 200 ร้าน อาหารที่มีราคาถูกได้แก่ อาหารจีน และอาหารจานด่วน (Fast Food) สำหรับการซื้อไวตามินและยารักษาโรคสามัญบางชนิดหาซื้อได้จากร้านสะดวกซื้อทั่วไป ซึ่งมักมีแผนกยาประจำอยู่ด้วย อาทิ Duane Reade (เปิดบริการ 24 ชม.) หรือ Rite Aide เป็นต้น แต่ราคาจะสูงกว่าไทยมาก กรณีที่เป็นยาปฏิชีวนะหรือยาอื่นๆ ผู้ซื้อจะต้องมีใบสั่งแพทย์เท่านั้น ซึ่งจำเป็นต้องนัดไปพบแพทย์ตรวจก่อน ดังนั้นหากเป็นไปได้ ควรจัดเตรียมยาไปจากประเทศไทย
การรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลต้องนัดแพทย์เสียก่อน ในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน สามารถเรียกรถพยาบาลได้ที่หมายเลข 911
การให้เงินรางวัล
การให้เงินรางวัล (Tip) แก่ผู้ให้บริการทั่วไปในนครนิวยอร์ก นับเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่เคร่งครัด ข้อมูลที่จำเป็นและพึงระวังสำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปมีดังนี้
- คนยกกระเป๋า 1.50-2.00 เหรียญสหรัฐฯ ต่อกระเป๋า 1 ใบ
- ค่ายกกระเป๋า (ที่โรงแรม) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ พนักงานบริการยกสัมภาระด้านหน้าโรงแรม และพนักงานภายในโรงแรม ซึ่งมีหน้าที่เดียวกันแต่ทางโรงแรมจะแบ่งแยกชัดเจนให้พนักงานทั้งสองส่วนมีรายได้พิเศษ จึงจำเป็นที่จะต้องให้เงินรางวัลทั้งสองส่วน (ซึ่งส่วนหน้าอาจจะพิจารณาให้น้อยกว่าได้)
- พนักงานทำความสะอาดห้องประมาณ 2 เหรียญสหรัฐฯ/ คืน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับจำนวนคืนที่พัก
- พนักงานขับรถแท็กซี่ ร้อยละ 10-15 ของราคาแท็กซี่ที่ปรากฏบนจอมิเตอร์ที่อยู่อาศัย
- บริกรเสิร์ฟอาหารในร้านและภัตตาคาร อย่างต่ำร้อยละ 15 ของยอดค่าอาหาร ที่ปรากฏในใบเสร็จรับเงินซึ่งปกติจะบวกค่าภาษีร้อยละ 10 ทั้งนี้ หากคณะใหญ่เกิน 6 คน ร้านอาหารใหญ่ๆ จะคิดค่าทิปเพิ่มเป็นร้อยละ 20
- พนักงานตัดผม ร้อยละ 15-20 ของค่าตัดผม และพนักงานสระผมอีก 1 เหรียญสหรัฐฯ

การหาที่อยู่ในนครนิวยอร์กกระทำได้ไม่ยาก เพราะมีการย้ายเข้าย้ายออกอยู่เสมอ ทำให้มีที่อยู่อาศัยว่างให้เช่าตลอดปี (การหาที่อยู่อาศัยในฤดูร้อนจะง่ายกว่าฤดูหนาว) ที่อยู่อาศัยในนครนิวยอร์กมีให้เลือกหลายประเภท ซึ่งอาจหาได้โดยผ่านบริษัทนายหน้า (ส่วนใหญ่จะต้องเสียค่านายหน้า 15%) หรืออาจหาด้วยตนเอง สำหรับสัญญาเช่า โดยปกติจะทำ 1-2 ปี และต้องวางมัดจำเท่ากับค่าเช่า 1 เดือน และต้องรับภาระเรื่องค่าไฟฟ้า ค่าแก๊สเอง ส่วนอัตราค่าเช่าอพาร์เม้นต์ห้องนอนเดียวในเกาะแมนฮัตตันอยู่ในระหว่าง 2,500 - 3,800 เหรียญสหรัฐฯ ต่อเดือน

ข้อควรปฏิบัติ และพึงระวัง

ห้ามนำอาหารสด เนื้อสัตว์ (ยกเว้นอาหารทะเล) ผักสด ผลไม้ และนมสดเข้าสหรัฐฯ โดยเด็ดขาด
เนื่องจากความเข้มงวดด้านการรักษาความปลอดภัย ทางการสหรัฐฯ มีสิทธิ์ที่จะยึดเก็บหรือทำลายสัมภาระใดๆ ทันทีหากเจ้าของทิ้งสัมภาระใดๆ ในที่สาธารณะโดยไม่มีผู้ดูแล โดยเฉพาะในสนามบิน และสถานีรถไฟใต้ดิน โรงแรม และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
ควรจะพกบัตรเครดิตติดตัวเพื่อความปลอดภัยและไม่ประมาท สำหรับเงินสดไม่ควรพกติดตัวเป็นจำนวนมาก
ควรเตรียมเสื้อผ้าสำรองติดตัวไว้ในกรณีที่ออกเดินทางสัญจร โดยเฉพาะในฤดูหนาว เนื่องจากลมแรงและอากาศเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
การคืน/ แลกเปลี่ยนสินค้า : เมื่อซื้อสินค้าใดๆ จากห้างร้านทุกแห่งควรเก็บใบเสร็จเอาไว้ทุกฉบับ เนื่องจากประเทศสหรัฐฯ มีนโยบายในการให้สิทธิในการคืน/ เปลี่ยน สินค้าได้ (ส่วนใหญ่ภายในระยะเวลา 1 เดือน) แต่มีเงื่อนไขว่า สภาพจะต้องเหมือนเดิม พร้อมแสดงใบเสร็จเป็นหลักฐานในการคืนสินค้า กรณีขอเปลี่ยนสินค้าจะต้องทำเรื่องคืนสินค้าเดิมก่อน แล้วจึงซื้อสินค้าตัวใหม่ได้ ที่สำคัญ หากซื้อด้วยบัตรเครดิต ผู้ขายจะเรียกใช้บัตรเครดิตเดิมสำหรับกระบวนการคืนหรือแลกเปลี่ยนสินค้า
อย่าทิ้งกระเป๋าถือหรือใส่ของมีค่าไว้ในกระเป๋า เพราะอาจถูกขโมยไปได้ทุกเวลา
ควรจะมี Credit card มาก่อนอย่างน้อย 1 ใบ เพราะจะทำให้สะดวกในการขอ Credit card ที่สหรัฐฯ ซึ่งจำเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวัน
ระมัดระวังกระเป๋าและของมีค่าในขณะที่อยู่ในฝูงชน โดยเฉพาะในขณะขึ้นรถประจำทาง รถไฟใต้ดิน หรือขณะรอเข้าแถวซื้อของ
อย่าเก็บกระเป๋าสตางค์ไว้ที่กระเป๋ากางเกงด้านหลัง
ถ้าถูกล้วงกระเป๋าไม่ต้องกลัวที่จะร้องขอความช่วยเหลือ
อย่าทิ้งของมีค่าไว้ในรถยนต์แต่ให้เก็บไว้ในที่เก็บของท้ายรถ
อย่าทิ้งใบอนุญาตขับรถ หรือใบจดทะเบียนรถไว้ในรถยนต์
ในกรณีเกิดเหตุร้าย ติดต่อตำรวจได้ที่หมายเลข 911
เพิ่มกุญแจล็อกประตูบ้านหรือติดสัญญาณกันขโมยบริเวณประตูหรือหน้าต่าง หรือติดเหล็กดัดหน้าต่าง กรณีที่พักอยู่ชั้นล่าง
สำหรับเด็กเล็กที่จะเข้าโรงเรียน ต้องนำสมุดคู่มือฉีดวัคซีนพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ และใบรับรองแพทย์ภาษาอังกฤษมาด้วย
หน่วยราชการไทย
สถานกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์ เมืองบอสตัน
โทรศัพท์ (617) 720-THAI โทรสาร (617) 227-2306

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก
โทรศัพท์ (212) 482-0077 โทรสาร (212) 482-1177

สำนักงานที่ปรึกษาเศรษฐกิจ (ด้านการลงทุน) ณ นครนิวยอร์ก
โทรศัพท์ (212) 422-9009 โทรสาร (212) 422-9119

สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก
โทรศัพท์ (212) 482-0433 โทรสาร (212) 269-2588

บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ นครนิวยอร์ก
โทรศัพท์ (212) 944-THAI โทรสาร (212) 286-0082


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
เลขที่ 351 East 52nd street
(ระหว่าง 1st Avenue และ 2nd Avenue),
New York, NY 10022
โทรศัพท์ (212) 754-1770 โทรสาร (212) 754-1907
วันทำการ
จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ และเสาร์-อาทิตย์
เวลาทำการ
09.00-12.30น.และ13.30-16.30 น.โดยมีเจ้าหน้าที่ให้บริการในด้านกงสุลและนิติกรณ์
รวมทั้งดูแลและรักษาผลประโยชน์ของคนไทยที่อาศัยอยู่ในมลรัฐ เขตอาณาที่รับผิดชอบ ได้แก่ New York, New Jersey, New Hampshire, Vermont, Maine, Rhode Island, Ohio, Pennsylvania, Massachusetts และ Connecticut


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51 โทรสาร 0 2575 1052

ประเทศสหรัฐอเมริกา : ลอสแองเจลลิส

วอชิงตัน | ชิคาโก | นิวยอร์ค | ลอสแองเจลลิส
ข้อมูลเบื้องต้น : ลอสแองเจลลิส


พื้นที่
มลรัฐแคลิฟอร์เนีย เป็นมลรัฐที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ของสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นที่ขนาด 410,000 ตร.กม. (ประมาณ 4 ใน 5 ของไทย)

ประชากร
35.8 ล้านคน

อุณหภูมิ
อุณหภูมิเฉลี่ย 68 องศาฟาเรนไฮน์ (20 องศาเซลเซียส)

เวลา
เวลาในแคลิฟอร์เนียช้ากว่าไทย 14 ชั่วโมงในฤดูร้อน และ 15 ชั่วโมงในฤดูหนาว

เมืองหลวง
เมืองหลวงของมลรัฐคือ เมืองซาคราเมนโต (Sacramento)

เมืองที่สำคัญ
นครลอสแอนเจลิส นครซานฟรานซิสโก เมืองซานดิเอโก้

รายได้สำคัญของมลรัฐ
มาจากผลผลิตทางเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การบันเทิง โดยเฉพาะโทรทัศน์และภาพยนตร์ ผลิตภัณฑ์ ด้านเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมอากาศยาน

การเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกา
เมื่อเดินทางถึงสหรัฐฯ ไม่ว่าจะเดินทางผ่านไปยังประเทศอื่นหรือเมืองอื่นในสหรัฐฯ หรือไม่ก็ตาม ผู้เดินทางจะต้องผ่านพิธีเข้าเมืองและศุลกากร ณ เมืองนั้นทันที

ตรวจสอบประเภทวีซ่าให้ถูกต้องและดูว่าวีซ่าสามารถใช้เดินทางเข้า - ออกประเทศได้กี่ครั้ง ภายในระยะเวลาใด
ส่วนระยะเวลาที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐฯ นั้น ให้ดูจากใบตรวจคนเข้าเมือง หากอยู่เกินระยะเวลา อาจก่อให้เกิดปัญหาการเข้าเมืองผิดกฎหมายได้
หนังสือเดินทางที่ใช้ควรมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ชุมชนในแคลิฟอร์เนีย
ในแคลิฟอร์เนียมีคนไทยหรือคนอเมริกันเชื้อสายไทยประมาณ 2 แสนคน ซึ่งเป็นชุมชนไทยในต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุด มีไทยทาวน์ตั้งอยู่บนถนนฮอลลีวู้ด ในแคลิฟอร์เนียยังมีสมาคม/ชมรมของคนไทย อยู่หลายสมาคม รวมทั้ง วัด คริสตจักรและมัสยิด
ในนครลอสแอนเจลิส (City of Los Angeles) มีประชากรประมาณ 3.95 ล้านคน (หากรวมเขตปริมณฑลของเทศมณฑล นครลอสแอนเจลิส (Los Angeles Country) มีประชากรรวมประมาณ 9.8 ล้านคน) และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สำคัญ คือ ลาตินอเมริกัน ผิวขาว เอเชี่ยน ผิวดำ อเมริกันอินเดียน
ควรระมัดระวังทรัพย์สินและไม่ปล่อยไว้โดยไม่มีผู้ดูแลเนื่องจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้มิจฉาชีพ

หน่วยราชการไทย
เมื่อเดือน ก.ย.48 สนง.คกก.ส่งเสรมการลงทุนได้จัดตั้ง สนง.เศรษฐกิจการลงทุน ณ นครลอสแอนเจลิส โดยตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของอาคาร สกญ. อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้ สนง.เศรษฐกิจการลงทุนยังไม่มีหมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของตนเอง ดังนั้น ในชั้นนี้จึงขอให้ใช้หมายเลขโทรศัพท์และโทรสารของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศไปก่อน

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
รับผิดชอบ 8 มลรัฐทางฝั่งตะวันตก คือ อลาสก้า แอริโซน่า แคลิฟอร์เนีย ไอดาโฮ เนวาด้า โอเรกอน ยูทาห์ และวอชิงตัน

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ
โทรศัพท์ (1-323) 466-9645 โทรสาร (1-323) 466-1559
E-mail : rtcla@earthlink.net

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โทรศัพท์ (1-323) 461-9814 โทรสาร (1-323) 461-9843
E-mail : tatla@ix.netcom.com

บริษัทการบินไทย จำกัด ลอสแอนเจลิส
โทรศัพท์ (1-310) 640-0097 โทรสาร (1-310) 322-8657

ธนาคารกรุงไทย จำกัด
โทรศัพท์ (213) 488-9897 โทรสาร (213) 891-0734

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด
โทรศัพท์ (213) 680-9331 โทรสาร (213) 620-9362

หน่วยงานสหรัฐฯ ที่ควรทราบ
California Trade & Commerce Agency, Sacramento :
โทรศัพท์ (1-916) 324-5511 โทรสาร (1-916) 322-3401
กรณีต้องการติดต่อด้านการค้าและการลงทุน

Immigration and Naturalization Services, Los Angeles
โทรศัพท์ (1-800) 375-5283
กรณีต้องการติดต่อด้านการตรวจคนเข้าเมือง การต่ออายุ/การเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา การโอนสัญชาติ

กรณีฉุกเฉิน ตำรวจ เจ้าหน้าที่ดับเพลิง รถพยาบาล โทร 911


หากท่านจะอยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา
เป็นระยะเวลานาน โปรดแจ้งชื่อ และที่อยู่
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลฯ เพื่อประโยชน์ในการติดต่อ
หรือให้ความช่วยเหลือในกรณีจำเป็น สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
Royal Thai Consulate General,
611 North Larchmont Boulevard,
2nd Floor, Los Angeles, CA 90004
โทรศัพท์ (1-323) 962-9574-77
โทรสาร (1-323) 962-2128
E-mail : thai-la@mindspring.com
Website : http://www.thai-la.net/
เวลาทำการ 09.00-12.00 น. และ 13.00-16.00 น.
จันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดที่สำคัญของไทยและสหรัฐฯ


กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ โทรศัพท์ 0 2575 1046-51โทรสาร 0 2575 1052


ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง
สายการบิน China Eastern Airlines ร่วมมือกับ Shanghai Disney Resort เปิดตัวเครื่องบินลายพิเศษ ในธีม Zootopia เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองการเปิดตัวสวนสนุก ...
สายการบินอลาสกา แอร์ไลน์  นำเสนออาหารจานร้อนบนเที่ยวบินอีกครั้งสำหรับผู้โดยสารชั้นพรีเมียมและห้องโดยสารหลักสำหรับเที่ยวบินส่วนใหญ่ที่ระยะทางมากกว่า ...
สายการบินเอมิเรตส์เตรียมนำเสนอบริการสำหรับผู้ชื่นชอบไวน์ เนื่องในวันไวน์สากลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2024  สายการบินจะเปิดตัวไวน์วินเทจที่หายากในฤดูร้อนนี้  ...
สนามบินนานาชาติเซ็นได (เมืองนาโทริ จังหวัดมิยางิ) ซึ่งดำเนินการสนามบินเซนได ประกาศเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2024 ว่าจะมีการขึ้นค่าธรรมเนียมบริการรักษาความปลอดภัยผู้โดยสาร (PSSC) ...
British Airways ประกาศว่าจะกลับมาให้บริการเที่ยวบินตลอดทั้งปีระหว่างลอนดอนฮีทโธรว์ (LHR) และเจดดาห์ (JED) เริ่มตั้งแต่วันที่ ...visa